Obchodné podmienky

                    

 • Prevádzkovateľ internetového obchodu www.breyerhorses.sk a súčastne predávajúci je spoločnosť:

 

            LUMACON s.r.o.

 

            IČO: 47 569 182

            IČ DPH: SK2023971719

 

            Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro,            

            vložka č.: 34326/T.

 

 • Adresa sídla firmy:

 

      LUMACON s.r.o.

      Nitrianska 1757

      927 05 Šaľa-Veča

 

 • Bankové spojenie:

           SBERBANK a.s.

     číslo účtu: 4230194507/3100

     IBAN: SK28 3100 0000 0042 3019 4507

 

Všeobecné ustanovenia

 

·         Používaním www stránok internetového obchodu www.breyerhorses.sk kupujúci súhlasí s Obchodnými podmienkami a prehlasuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil. Zároveň kupujúci berie na vedomie a súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov podľa § 7 ods.4, pís.b zákona č.428/2002 Z.z., t.j. údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy.

 

Objednanie tovaru a služieb ( doprava a doručenie tovaru )


Tovar si môže kupujúci objednať viacerými spôsobmi:

 • prostredníctvom záväznej objednávky zrealizovanej na internetovej stránke www.breyerhorses.sk  
 • e-mailom na adrese info@breyerhorses.sk
 • telefonicky na číslach 0903 705 042, 0911 347 952
 • písomnou formou, zaslaním objednávky na adresu sídla firmy
 • Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. V prípade, že prvý pokus o doručenie objednaného tovaru nebude úspešný, budú nasledovať ešte dva pokusy o doručenie objednaného tovaru. V prípade, že si kupujúci objednaný tovar ani po treťom pokuse o doručenie neprevezme má predávajúci právo požadovať od neho náhradu nákladov spojených s dopravou a neúspešnými pokusmi o doručenie tovaru, táto suma mu bude vyúčtovaná na samostatnej faktúre a zaslaná na poštovú adresu uvedenú v objednávke. Splatnosť tejto faktúry bude 7 dní od jej vystavenia.  
 • Predávajúci potvrdí prijatie objednávky počas pracovných dní do 12 hodín od prijatia objednávky, prostredníctvom e-mailu a objednávateľ bude kontaktovaný aj  telefonicky za účelom preverenia pravosti objednávky.
 • Telefonické potvrdenie objednávky sa vykonáva z toho dôvodu, že sa jedná o hračky a predávajúci chce zamädziť objednávkam vytvoreným deťmi bez vedomia rodičov alebo právnych zástupcov. Vo všeobecnosti platí, že objednávku môžu realizovať len plnoleté osoby.
 • Všetky objednávky, ktoré boli potvrdené sú pre obidve strany záväzné.
 • Predávajúci sa potvrdením objednávky zaväzuje dodať kupujúcemu objednané množstvo a druh tovaru za vopred dohodnutú cenu. Dohodnutou cenou sa rozumie cena za vzbraný tovar uvedená na stránkach e-shopu plus cena za poštovné a balné vo výške 3,99 € s DPH za jednu bežnú zásielku. Bežnou zásielkou sa rozumie zásielka od 0 do 6 kg. V prípade ťažších zásielok je predávajúci oprávnený účtovať príplatok za nadváhu zásielky. Výška tohto príplatku bude kupujúcemu oznámená pri potvrdení objednávky. V prípade, že kupujúci písomne príplatok neodmietne objednávka bude odoslaná. V prípade, že kupujúci vyjadrí písomne nesúhlas s príplatkom za nadváhu zásielky jeho objednávka bude stornovaná.

 

 • Kupujúci má právo stornovať objednávku tovaru do 6 hodín po jej potvrdení a to buď e-mailom na adresu info@breyerhorses.sk ( v predmete e-mailu je potrebné uviesť STORNO ), alebo telefonicky na číslach 0903 705 042, 0911 347 952

pokiaľ sa objednávka nachádza v stave „PRIJATÁ“ a ešte nebola odoslaná na doručenie.

Objednaný tovar je odosielaný na doručenie kupujúcemu nasledujúci pracovný deň po telefonickom a písomnom potvrdení objednávky.

 

 • Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania tovarových zásob alebo ak nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa zo zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný telefonicky a e-mailom a v prípade už realizovanej úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené na ním určený bankový účet do 15 dní, pokiaľ sa s predávajúcim písomne nedohodne inak.

 

Ako nakupovať

 • Pri nákupe v internetovom obchode www.breyerhorses.sk nie je povinná registrácia. Pri objednávke je dôležité správne uviesť všetky údaje potrebné pre vybavenie objednávky. ( meno a priezvisko objednávateľa, adresu prípadne adresu doručenia ak je iná ako adresa objednávateľa, spôsob platby,  e-mailovú adresu a platné telefónne číslo )
 • Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu svoje údaje podľa objednávacieho formuláru.
 • Pri každom tovare je uvedený stručný aj podrobný popis a cena s DPH.
 • Pri názve tovaru môžu byť uvedené aj ďalšie informácie, napríklad Novinka, Akcia, Výpredaj ...
 • Po prihlásení je možné tovar pridávať jednotlivo do nákupného košíka a meniť počet kusov. Pokiaľ chce kupujúci tovar z nákupného košíka odstrániť, klikne na ikonu zmazať a tovar bude odstránený z nákupného košíka.
 • Po ukončení objednávky ju kupujúci potvrdí a do 12 hodín mu predávajúci potvrdí prijatie objednávky mailom a aj telefonicky.

 Uplatnenie zľavy zo zľavového kupónu

 • Zľavový kupón je vydávaný spoločnosťou LUMACON s.r.o., ktorá je výhradným dovozcom a distribútorom produktov značky Breyer pre Slovenskú republiku. Kupón je poskytovaný každému maloobchodnému zákazníkovi, ktorý u spoločnosti LUMACON s.r.o. zrealizoval nákup produktov značky Breyer v minimálnej hodnote 28,- €. 
 • Podmienky uplatnenia zľavy pri nákupe cez internetový obchod www.breyerhorses.sk :
 • Držiteľovi zľavového kupónu bude pri nákupe cez internetový obchod poskytnutá zľava na vybraný tovar podľa nasledovných podmienok. Pri nákupe produktov značky Breyer v hodnote od 18,- € do 48,- € bude držiteľovi poskytnutá zľava -5% z ceny vybraného tovaru. 
 • Pri nákupe produktov značky Breyer v hodnote nad 48,- € bude držiteľovi kupónu poskytnutá zľava -10% z ceny vybraného tovaru.
 • Držiteľ kupónu je povinný pri uplatnený zľavy uviesť do objednávky číslo ( alpha-numerický kód ) zľavového kupónu.
 • Toto číslo sa uvedie do poznámky v objednávke.
 • Každý zľavový kupón je označený jedinečným alpha-numerickým kódom a je použiteľný iba raz.
 • Držiteľ kupónu nemá nárok na požadovanie zľavy pri nákupe tovaru v akcií alebo pri nákupe tovaru na ktorý je v čase nákupu poskytovaná všeobecná zľava. Zľava sa taktiež nevzťahuje na cenu poštovného a balného.

Dodanie tovaru

 • Dodacia lehota na dodanie tovaru je 1-4 pracovné dni – platí pri tovare, ktorý je skladom. V prípade, že niektorý tovar nebude na sklade, budeme Vás bezodkladne kontaktovať.
 • V prípade neprevzatia tovaru pri platbe na dobierku si vyhradzujeme právo tomuto zákazníkovi už tovar viac na dobierku nedodávať. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto - adresu. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci prostredníctvom kurierskej služby Slovak Parcel Service s.r.o. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad - faktúru. V deň doručenia zásielky bude každý zákazník informovaný prostredníctvom SMS o plánovanom doručení zásielky.  

 

Reklamácia a záruka 

 • Pri prevzatí zásielky prosím skontrolujte, či nie je Vaša zásielka niekde poškodená, pokiaľ prevezmete poškodenú zásielku, reklamácia sa na výrobok nevzťahuje. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie poškodenej zásielky.
  Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný bezodkladne hlásiť dodávateľovi. Za vady vzniknuté pri preprave tovaru neručíme. Preto tovar po prevzatí skontrolujte. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Záručná doba na dodaný tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.
 • Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodborného zásahu do výrobku počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nevymeniť ho za iný tovar.

 

Záruka sa nevzťahuje na:


a) vady vzniknuté bežným používaním
b) nesprávnym použitím výrobku
c) nesprávnym skladovaním
d) poškodený tovar spôsobený dopravou

 

Postup pri reklamácii:

·         Zákazník je oprávnený uplatniť nárok zo záruky predávajúcemu písomne na adresu alebo na e-mail info@breyerhorses.sk (do predmetu správy uveďte REKLAMÁCIA - e-shop) a to bez zbytočného odkladu. Popis reklamácie musí obsahovať tieto náležitosti:

- označenie reklamovaného tovaru
- dôvod reklamácie
- termín nákupu

·         Zákazník je povinný spolu s chybným výrobkom, predložiť faktúru a doklad o zaplatení. Kupujúci je povinný ďalej pri reklamácii predložiť chybnú vec, vrátane jej príslušenstva čiže doplnkov, ktoré boli súčasťou balenia v čase nákupu. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobkov, nesprávnou manipuláciou a skladovaním. V prípade zistenia výrobnej chyby bude tovar vymenený kus za kus, či vrátená peňažná čiastka, podľa vzájomnej dohody dodávateľa a odberateľa.
Do vrátenej čiastky sa nezapočítava cena poštovného a balného.
Predávajúci prostredníctvom svojho zodpovedného pracovníka do 15 pracovných dní určí, či reklamáciu prijíma alebo neprijíma.

 

Ochrana osobných údajov 

·         Vyplnením registračných údajov, prípadne údajov v objednávke a ich následným odoslaním dáva zákazník súhlas na ich spracovanie. Prevzatím týchto údajov sa spoločnosť LUMACON s.r.o. zaväzuje chrániť ich v súlade s platnou právnou úpravou vzťahujúcou sa k ochrane osobných údajov a použiť ich výhradne na evidenciu a spracovanie v spoločnosti LUMACON s.r.o.. Súhlas na spracovanie osobných údajov dáva zákazník na dobu neurčitú. V prípade ak zákazník písomne požiada o vyradenie údajov z databázy, budú všetky osobné údaje vymazané z registra dodávateľa. Registrovaný zákazník je povinný oznámiť centru spracovania údajov zmeny týkajúce sa jeho osobných údajov uvedených v profile, prípadne ich sám aktualizovať a zmeniť podľa aktuálnej skutočnosti. Spoločnosť nezodpovedá za škody vzniknuté oneskoreným oznámením alebo neoznámením zmeny osobných údajov.

 

Platba


Spôsob platby za tovar zabezpečujeme:

 • Dobierkou – tovar zaplatíte kurierovy pri prevzatí zásielky
 • Bezhotovostným platobným stykom – prevodným príkazom na účet

            číslo účtu: 4230194507/3100

 • Osobný odber je možný dohodnúť na predajných miestach podľa kalendára akcií

  V prípade platby prevodom na uvedený bankový účet predávajúceho, zásielku (vrátane daňového dokladu) predávajúci odosiela až po pripísaní celej kúpnej ceny na daný bankový účet.

Spôsob doručenia

 • Doručenie kuriérskou službou Slovak Parcel Service s.r.o. priamo do Vašich rúk - účtujeme expedičný poplatok 3,99 € s DPH. Pri objednávke nad 50,-€ je poštovné ZDARMA. Toto platí len pri objednávkach pri ktorých nebola uplatnená zľava zo zľavového kupónu.
 • V prípade, že si zákazník na objednaný tovar uplatní zľavu zo zľavového kupónu stráca nárok na odpustenie expedičného poplatku za doručenie objednávky aj keď cena jeho objednávky po zľave dosiahne alebo prekročí sumu 50,-€.

Platobné podmienky 

 • Ceny uvedené v našom cenníku sú platné odo dňa jeho zverejnenia a strácajú platnosť dňom vydania nového cenníka.
 • Všetky ceny výrobkov a služieb sú uvedené s DPH.
 • Pri zasielaní tovaru na dobierku bude objednaný tovar odoslaný na adresu uvedenú kupujúcim a ten ju zaplatí až pri jeho prevzatí.
 • Pri zaslaní tovaru rozvozom bude tovar dovezený na vopred dohodnuté odberné miesto a zaplatený pri jeho prevzatí. Doklad o kúpe - faktúru obdrží kupujúci spoločne s dodaným tovarom.
 • V prípade nevyzdvihnutia zásielky si vyhradzuje dodávateľ právo vyúčtovať zákazníkovi obojstranné poštovné a prepravné náklady na zásielku v plnej výške. V prípade, že si kupujúci objednaný tovar ani po treťom pokuse o doručenie neprevezme má predávajúci právo požadovať od neho náhradu nákladov spojených s dopravou a neúspešnými pokusmi o doručenie tovaru, táto suma mu bude vyúčtovaná na samostatnej faktúre a zaslaná na poštovú adresu uvedenú v objednávke. Splatnosť tejto faktúry bude 7 dní od jej vystavenia.  
 • Spolu s tovarom je kupujúcemu doručená aj faktúra (daňový doklad), ktorá slúži zároveň aj ako záručný list.

 

 

                                                 Informácia o tovare

·         Informácie o dostupnosti konkrétneho tovaru sú uvedené individuálne pri každom výrobku a je označená spôsobmi:

·         Pri produkte v kolonke s cenou je uvedená informácia či je tovar skladom alebo nie.
1) skladom – tovar je dostupný ihneď k odberu  je možné ho expedovať do 24 hodín.
2) nie je skladom - tovar nie je dostupný k okamžitému odberu, ale iba na objednávku.
Predávajúci telefonicky, alebo mailom upresní možnosť a dobu dodania uvedeného tovaru.

·         Predávajúci mailom a telefonicky upovedomí kupujúceho o prijatí objednávky.

·         Na výrobky pri ktorých je uvedené akcia, sa už ďalšia zľava nevzťahuje a všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je výslovne uvedené inak.

·         Výrobky, pri ktorých je uvedené výpredaj sú k dispozícii do vypredania zásob a nie je možné ich doobjednať.

 

Zákaznícky servis

Sme Vám kedykoľvek k dispozícii pripravení poradiť. Vaša spokojnosť je naším cieľom. V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z našich kontaktov.

 

      Internetový obchod  www.breyerhorses.sk si vyhradzuje právo zmeniť tieto  

      Obchodné podmienky. V prípade, že odberateľ nesúhlasí zo znením obchodných podmienok môže svoj nesúhlas vyjadriť písomne.