Obchodné podmienky

                    

 • Prevádzkovateľ internetového obchodu www.breyerhorses.sk a súčastne predávajúci je spoločnosť:

 

            LUMACON s.r.o.

 

            IČO: 47 569 182

            IČ DPH: SK2023971719

 

            Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro,            

            vložka č.: 34326/T.

 

 • Adresa sídla firmy:

 

      LUMACON s.r.o.

      Nitrianska 1757

      927 05 Šaľa-Veča

 

 • Bankové spojenie:

           Slovenská sporiteľňa a.s.

     číslo účtu: 5130211589/0900

     IBAN: SK58 0900 0000 0051 3021 1589

 

Všeobecné ustanovenia

 

·         Používaním www stránok internetového obchodu www.breyerhorses.sk kupujúci súhlasí s Obchodnými podmienkami a prehlasuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil. Zároveň kupujúci berie na vedomie a súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z, t.j. údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy. Predávajúci neskúma pravosť a správnosť uvedených osobných údajov a nenesie zodpovednosť za chyby a škody vzniknuté ich nesprávnym uvedením.

      Predávajúci prehlasuje, že získané osobné údaje nepoužije na marketingové účely ale len výhradne na fakturáciu a doručenie objednaného tovaru a služby objednávateľovi t.j. kupujúcemu.

 

Objednanie tovaru a služieb ( doprava a doručenie tovaru )


Tovar si môže kupujúci objednať viacerými spôsobmi:

 • prostredníctvom záväznej objednávky zrealizovanej na internetovej stránke www.breyerhorses.sk  
 • e-mailom na adrese info@breyerhorses.sk
 • telefonicky na číslach 0903 705 042, 0911 347 952
 • písomnou formou, zaslaním objednávky na adresu sídla firmy
 • Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. V prípade, že prvý pokus o doručenie objednaného tovaru nebude úspešný, budú nasledovať ešte dva pokusy o doručenie objednaného tovaru. V prípade, že si kupujúci objednaný tovar ani po treťom pokuse o doručenie neprevezme má predávajúci právo požadovať od neho náhradu nákladov spojených s dopravou a neúspešnými pokusmi o doručenie objednaného tovaru. Táto suma mu bude vyúčtovaná na samostatnej faktúre a zaslaná na poštovú adresu uvedenú v objednávke. Splatnosť tejto faktúry bude 7 dní od jej vystavenia.  
 • Predávajúci potvrdí prijatie objednávky počas pracovných dní do 24 hodín od prijatia objednávky, prostredníctvom e-mailu a objednávateľ bude kontaktovaný aj  telefonicky za účelom preverenia pravosti objednávky.
 • Telefonické potvrdenie objednávky sa vykonáva z toho dôvodu, že sa jedná o hračky a predávajúci chce zamädziť objednávkam vytvoreným deťmi bez vedomia ich rodičov alebo právnych zástupcov. Vo všeobecnosti platí, že objednávku môžu realizovať len plnoleté osoby.
 • Všetky objednávky, ktoré boli potvrdené sú pre obidve strany záväzné.
 • Predávajúci sa potvrdením objednávky zaväzuje dodať kupujúcemu objednané množstvo a druh tovaru za vopred dohodnutú cenu. Dohodnutou cenou sa rozumie cena za vybraný tovar uvedená na stránkach e-shopu plus cena za poštovné a balné vo výške 3,99 € s DPH za jednu bežnú zásielku na celom území SR. Bežnou zásielkou sa rozumie zásielka o hmotnosti od 0 do 6 kg. V prípade ťažších zásielok je predávajúci oprávnený účtovať príplatok za nadváhu zásielky. Výška tohto príplatku bude kupujúcemu oznámená pri potvrdení objednávky. V prípade, že kupujúci písomne príplatok neodmietne do 24 hod. od jeho oznámenia kupujúcemu,  objednávka bude odoslaná. V prípade, že kupujúci vyjadrí v stanovenom termíne písomne nesúhlas s príplatkom za nadváhu zásielky jeho objednávka bude stornovaná.
 • Cena za poštovné a balné do iného členského štátu EU je 17,99 € s DPH za jednu zásielku ( balík ) o hmotnosti od 0 do 6 kg.

 

 • Kupujúci má právo stornovať objednávku tovaru do 6 hodín po jej potvrdení a to buď e-mailom na adresu info@breyerhorses.sk ( v predmete e-mailu je potrebné uviesť STORNO a číslo objednávky ), alebo telefonicky na číslach 0903 705 042, 0911 347 952

pokiaľ sa objednávka nachádza v stave „PRIJATÁ“ a ešte nebola odoslaná na doručenie.

Objednaný tovar je odosielaný na doručenie kupujúcemu nasledujúci pracovný deň po telefonickom a písomnom potvrdení objednávky.

 

 • Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania tovarových zásob alebo ak nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa zo zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný telefonicky a e-mailom a v prípade už realizovanej úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené na ním určený bankový účet do 14 dní od stornovania objednávky, pokiaľ sa s predávajúcim písomne nedohodne inak.

 

Ako nakupovať

 • Pri nákupe v internetovom obchode www.breyerhorses.sk nie je povinná registrácia. Pri objednávke je dôležité správne uviesť všetky údaje potrebné pre vybavenie objednávky. ( meno a priezvisko prípadne názov objednávateľa, fakturačnú adresu prípadne adresu doručenia ak je iná ako fakturačná adresa objednávateľa, spôsob platby,  e-mailovú adresu a platné telefónne číslo na ktoré bude zaslaná notifikačná sms o plánovanom doručení zásielky v deň jej doručenia )
 • Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu svoje údaje podľa objednávacieho formuláru.
 • Pri každom tovare je uvedený stručný aj podrobný popis, cena s DPH a skladová dostupnosť. Do detailného zobrazenia informácií o tovare sa dostanete kliknutím na obrázok alebo objednávací kód produktu.
 • Pri názve tovaru môžu byť uvedené aj ďalšie informácie, napríklad Novinka, Akcia, Výpredaj ...
 • Po prihlásení je možné tovar pridávať jednotlivo do nákupného košíka a meniť počet kusov. Pokiaľ chce kupujúci tovar z nákupného košíka odstrániť, klikne na ikonu zmazať a tovar bude odstránený z nákupného košíka.
 • Po ukončení objednávky ju kupujúci potvrdí a do 12 hodín mu predávajúci potvrdí prijatie objednávky mailom a aj telefonicky.

Dodanie tovaru

 • Dodacia lehota na dodanie tovaru je 1-4 pracovné dni – platí pri tovare, ktorý je skladom. V prípade, že niektorý tovar nebude na sklade, budeme Vás bezodkladne kontaktovať.
 • V prípade bezdôvodného neprevzatia tovaru pri platbe na dobierku si vyhradzujeme právo tomuto zákazníkovi už tovar viac na dobierku nedodávať. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto - adresu v neporušenom stave, t.j. nepoškodený a nerozbalený kartónový obal. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci prostredníctvom kuriérskej služby Slovak Parcel Service s.r.o. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad - faktúru. V deň doručenia zásielky bude každý zákazník vopred informovaný prostredníctvom SMS o plánovanom doručení zásielky. V prípade, že kupujúcemu daný termín doručenia zásielky z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje môže kupujúci požiadať kuriéra o iný - náhradný termín doručenia. Iným - náhradným termínom sa rozumie iný čas prípadne nasledujúci pracovný deň. 

 

Reklamácia a záruka 

 • Pri prevzatí zásielky prosím skontrolujte, či nie je Vaša zásielka niekde poškodená, pokiaľ prevezmete poškodenú zásielku, reklamácia sa na výrobok nevzťahuje. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie poškodenej zásielky.
  Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný bezodkladne hlásiť dodávateľovi. Za vady vzniknuté pri preprave tovaru neručíme. Preto tovar po prevzatí skontrolujte. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Záručná doba na dodaný tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.
 • Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodborného zásahu do výrobku počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nevymeniť ho za iný tovar.

 

Záruka sa nevzťahuje na:


a) vady vzniknuté bežným používaním čím sa rozumie bežné opotrebenie výrobku
b) nesprávnym použitím výrobku
c) nesprávnym skladovaním
d) poškodenia tovaru spôsobené dopravou

 

Postup pri reklamácii:

·         Zákazník je oprávnený uplatniť nárok zo záruky predávajúcemu písomne na adresu alebo na e-mail info@breyerhorses.sk (do predmetu správy uveďte REKLAMÁCIA - e-shop) a to bez zbytočného odkladu. Popis reklamácie musí obsahovať tieto náležitosti:

      - označenie reklamovaného tovaru
- dôvod reklamácie ( popis závady alebo poškodenia a ako ku poškodeniu došlo )
- termín nákupu ( kópia faktúry, príjmového dokladu z el. registračnej pokladnice ) 

·         Zákazník je povinný spolu s chybným výrobkom, predložiť faktúru a doklad o zaplatení. Kupujúci je povinný ďalej pri reklamácii predložiť chybnú vec, vrátane jej príslušenstva čiže doplnkov, ktoré boli súčasťou balenia v čase nákupu. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobkov, nesprávnou manipuláciou a skladovaním. V prípade zistenia výrobnej chyby bude tovar vymenený kus za kus, alebo bude kupujúcemu vrátená kompletná uhradená peňažná čiastka, podľa vzájomnej dohody dodávateľa a odberateľa.
Do vrátenej čiastky sa započítava aj cena poštovného a balného.
Predávajúci prostredníctvom svojho zodpovedného pracovníka do 14 dní od doručenia reklamácie určí, či reklamáciu prijíma alebo neprijíma a o svojom rozhodnutí písomne upovedomí podávateľa reklamácie. V písomnom stanovisku predávajúceho je uvedené aj zdôvodnenie rozhodnutia prečo danú reklamáciu prijíma prípadne neprijíma. 

 

Ochrana osobných údajov 

·         Vyplnením osobných údajov t.j.  údajov potrebných na vytvorenie objednávky a ich následným odoslaním dáva zákazník - kupujúci súhlas predávajúcemu na ich spracovanie za účelom odoslania objednávky a fakturácie objednaného tovaru.  Prevzatím týchto údajov sa spoločnosť LUMACON s.r.o. zaväzuje chrániť ich v súlade s platnou právnou úpravou podľa zákona č.18/2018 Z. z vzťahujúcou sa k ochrane osobných údajov a použiť ich výhradne na evidenciu a spracovanie v spoločnosti LUMACON s.r.o. t.j. na odoslanie a fakturáciu objednaného tovaru a služieb zákazníkovi - kupujúcemu . Súhlas na spracovanie osobných údajov dáva zákazník na dobu neurčitú. V prípade ak zákazník písomne požiada o vyradenie jeho údajov z databázy, budú všetky jeho osobné údaje vymazané z registra dodávateľa - predávajúceho t.j. spoločnosti LUMACON s.r.o. a to do 24 hod. od prijatia takejto požiadavky zákazníka. O výmaze poskytnutých osobných údajov z registra bude zákazník písomne informovaný prostredníctvom e-mailu.   

     Spoločnosť LUMACON s.r.o. prehlasuje, že žiadne osobné údaje získané od zákazníkov nebudú použité na marketingové účeli a nebudú poskytnuté tretím stranám okrem doručovateľskej spoločnosti SPS, s ktorou má spoločnosť LUMACON s.r.o. uzavretú zmluvu o doručovaní zásielok svojom zákazníkom.  

 

Platba


Spôsob platby za tovar zabezpečujeme:

 • Dobierkou – tovar zaplatíte kurierovy pri prevzatí zásielky
 • Bezhotovostným platobným stykom – prevodným príkazom na bankový účet vedený v Slovenskej sporitelni a.s., IBAN: SK58 0900 0000 0051 3021 1589 
 • Platba v hotovosti je možná pri osobnom odbere objednaného tovaru. Osobný odber je možné dohodnúť telefonicky na predajných miestach podľa zverejneného kalendára predajných akcií.

  V prípade platby prevodom na uvedený bankový účet predávajúceho, zásielku (vrátane daňového dokladu) predávajúci odosiela až po pripísaní celej kúpnej ceny na daný bankový účet. Objednávateľ - kupujúci zrealizuje platbu na základe vystavenej zálohovej faktúry, ktorá mu bude vystavená a odoslaná elektronicky na ním uvedenú e-mailovú adresu do 24 hod. od prijatia jeho objednávky. Splatnosť zálohovej faktúry je 3 dni od jej vystavenia. V prípade, že vystavená zálohová faktúra nebude zo strany kupujúceho uhradená v termíne jej splatnosti bude predmetná objednávka, ktorej sa fakturácia týka zrušená a vymazaná. O zrušení takejto objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom mailu na ním uvedenú mailovú adresu.  

Spôsob doručenia

 • Doručenie kuriérskou službou Slovak Parcel Service s.r.o. priamo do Vašich rúk na území SR - účtujeme expedičný poplatok 3,99 € s DPH za jednu zásielku - balík o hmotnosti od 0 do 6 kg. Pri objednávke nad 50,-€ je poštovné ZDARMA. Toto platí len pri objednávkach doručovaných na území SR
 • Pri objednávkach doručovaných do iných členských štátov EU účtujeme expedičný poplatok 17,99 € s DPH za jednu zásielku - balík o hmotnosti od 0 do 6 kg. Pri objednávkach nad 250,- € je poštovné ZDARMA.

Platobné podmienky 

 • Ceny uvedené v našom cenníku sú platné odo dňa jeho zverejnenia a strácajú platnosť dňom vydania nového cenníka.
 • Všetky ceny výrobkov a služieb sú uvedené s 20% DPH.
 • Pri zasielaní tovaru na dobierku bude objednaný tovar odoslaný na adresu uvedenú kupujúcim a ten ju zaplatí až pri jeho prevzatí.
 • V prípade nevyzdvihnutia zásielky si vyhradzuje dodávateľ právo vyúčtovať zákazníkovi obojstranné poštovné a prepravné náklady na zásielku v plnej výške. V prípade, že si kupujúci objednaný tovar ani po treťom pokuse o doručenie neprevezme má predávajúci právo požadovať od neho náhradu nákladov spojených s dopravou a neúspešnými pokusmi o doručenie tovaru, táto suma mu bude vyúčtovaná na samostatnej faktúre a zaslaná na poštovú adresu uvedenú v objednávke. Splatnosť tejto faktúry bude 7 dní od jej vystavenia.  
 • Spolu s tovarom je kupujúcemu doručená aj faktúra (daňový doklad), ktorá slúži zároveň aj ako záručný list.

 

 

                                                 Informácia o tovare

·         Informácie o dostupnosti konkrétneho tovaru sú uvedené individuálne pri každom výrobku a je označená spôsobmi:

·         Pri produkte v kolonke s cenou je uvedená informácia či je tovar skladom alebo nie.
1) skladom – tovar je dostupný ihneď k odberu  je možné ho expedovať do 24 hodín.
2) nie je skladom - tovar nie je dostupný k okamžitému odberu, ale iba na objednávku.
Predávajúci telefonicky, alebo mailom upresní možnosť a dobu dodania uvedeného tovaru.

·         Predávajúci mailom a telefonicky upovedomí kupujúceho o prijatí objednávky.

·         Na výrobky pri ktorých je uvedené akcia, sa už ďalšia zľava nevzťahuje a všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je výslovne uvedené inak.

·         Výrobky, pri ktorých je uvedené výpredaj sú k dispozícii do vypredania zásob a nie je možné ich doobjednať.

 

Zákaznícky servis

Sme Vám kedykoľvek k dispozícii pripravení poradiť a odpovedať Vám na Vaše otázky. Vaša spokojnosť je naším cieľom. V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z našich kontaktov.

 

      Internetový obchod  www.breyerhorses.sk si vyhradzuje právo zmeniť tieto  

      Obchodné podmienky. V prípade, že odberateľ nesúhlasí zo znením obchodných podmienok môže svoj nesúhlas vyjadriť písomne.